Język polski jako obcy

Szanowni Państwo,

w sytuacji tak wielu potrzeb związanych z wojną w Ukrainie proponujemy nauczycielom, którzy pracują z dziećmi czy młodzieżą uchodźców dwie formy pomocy:
piątkowe spotkania online oraz tworzony na bieżąco zestaw bezpłatnych ofert różnych instytucji z zakresu wspierania osób działających  na rzecz uchodźców.  Zestaw linków do ofert będziemy publikować w zakładce pn. Język polski jako obcy.

Od 18 marca br. uruchamiany stałe spotkania online pt. „SOS dla nauczycieli wspierających dzieci z Ukrainy”. Zapraszamy w każdy piątek  o godzinie 17.00. Pragniemy wtedy dzielić się dobrymi praktykami z zakresu uczenia języka polskiego jako obcego oraz wspierania naszych Uczniów z Ukrainy w nowym środowisku.

Wszystkich chętnych – także niebędących członkami Stowarzyszenia Polonistów, zapraszamy do współpracy.

Link dostępu na spotkanie na platformie Zoom będzie udostępniany na stronie głównej Stowarzyszenia Polonistów  oraz na naszym profilu FB i będzie aktywny przez 60 minut.

Solidarni z Ukrainą!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zestaw linków do bezpłatnych ofert z zakresu wspierania
osób działających na rzecz uchodźców

( zestaw ma charakter tylko informacyjny – zapraszamy do krytycznego indywidualnego inspirowania się)

Webinary Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jak wspierać dziecko uchodźcy..- 15 marca 2022 – webinar KIRE

Sytuacja w Ukrainie – materiały – SZKOŁA Z KLASĄ

Poradnik na czas niepokoju – materiały – „CHARAKTERY”

Informacje o ukraińskim systemie edukacji

Najważniejsze informacje na temat systemu ukraińskiej edukacji znajdziemy na stronie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. Znajdują się tam między innymi:

Programy nauczania (jeśli ktoś potrzebuje zorientowania się z czym przychodzą uczniowie): 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Elektroniczne wersje podręczników (link pochodzący ze strony Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy):

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

Bezpłatne, ukraińskie szkoły online i platformy edukacyjne:

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti

 Ogólnoukraiński plan nauczania online udostępniony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy: 

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

*********************************************************************

 

Rekomendujemy uczestnictwo,

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy,Nauczyciele,Specjaliści,
Dyrektor   Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  Małgorzata Niewodowska oraz  Dyrektor Wydziału Bilingualism Matters Kraków przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  dr hab. Zofia Wodniecka, prof UJ

                                      serdecznie zapraszają na konferencję on-line pt.

DZIECKO Z DOŚWIADCZENIEM

MIGRACJI – WNIOSKI Z BADAŃ

I WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

     która  odbędzie się 8-9 grudnia 2021 r. godz. 12.00-17.30.

Adresatami wydarzenia realizowanego na platformie livewebinar są praktycy i naukowcy zajmujący się zagadnieniami migracji, wielojęzyczności i wielokulturowości.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę realizatora Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon

Więcej infomacji oraz link do zarejestrowania znajduje się na stronie https://www.lektikon.edu.pl/event/dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-wnioski-z-badan-i-wskazowki-praktyczne/

Po dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają link do wydarzenia.

W imieniu organizatorów i realizatorów,
Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPPDDZNE

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,

w tym miejscu będziemy zamieszczać sukcesywnie  materiały i bieżące wiadomości z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/jako drugiego.

Oto bieżące – istotne informacje:

Asystentka międzykulturowa / Asystent międzykulturowy (Pomoc nauczyciela)

Przepisy oświatowe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Art. 94a, ustęp 4a.) oraz Ustawa Prawo Oświatowe (Rozdział 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, Art. 165 ust. 8 i 9.) zawierają następujące zapisy:

Osoby, o których mowa w ust. 4 / ust. 7 [czyli osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki] mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela przekazuje organ prowadzący na wniosek dyrekcji szkoły.

Asystentka międzykulturowa lub Asystent międzykulturowy (AM) to określenie, którego używamy w odniesieniu zarówno do osób zatrudnionych przez dyrekcję szkoły na stanowisku pomocy nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący w oparciu o przepisy oświatowe, jak i wobec osób, które są zatrudniane w szkołach przez organizacje pozarządowe.

Jedynym formalnym wymogiem dotyczącym kompetencji asystentek i asystentów międzykulturowych jest znajomość języka kraju pochodzenia dziecka. Asystentka lub asystent nie muszą posiadać wykształcenia wyższego i/lub pedagogicznego. Przepisy nie określają także wymiaru czasu asystentek i asystentów pracy ani minimalnej liczby dzieci, która uzasadniałaby zatrudnienie asystentki bądź asystenta. Pozostaje to w gestii dyrektorki lub dyrektora szkoły.

Jak zatrudnić pomoc nauczyciela w szkole?
Zakres zadań asystentek i asystentów
Jak efektywnie współpracować z asystentkami i asystentami międzykulturowymi?

Na te i inne pytanie znajdziemy odpowiedź na stronie Projektu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oto podstawowe dokumenty i polecane materiały monograficzne
dla lektorów JPJO
:

men.progr.jp.dla cudzoziemcow

men.ksztalcenie.nieobyw.i.powracajacy

stardardy.egza.jpjo

tl.nalekcj.jpjo.dyrektywy

uczniowie_z_rodzin_migracyjnych_w_szkole