Język polski jako obcy

Szanowni Państwo,

w tym miejscu będziemy zamieszczać sukcesywnie  materiały i bieżące wiadomości z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/jako drugiego.

Oto bieżące – istotne informacje:

Asystentka międzykulturowa / Asystent międzykulturowy (Pomoc nauczyciela)

Przepisy oświatowe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Art. 94a, ustęp 4a.) oraz Ustawa Prawo Oświatowe (Rozdział 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, Art. 165 ust. 8 i 9.) zawierają następujące zapisy:

Osoby, o których mowa w ust. 4 / ust. 7 [czyli osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki] mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela przekazuje organ prowadzący na wniosek dyrekcji szkoły.

Asystentka międzykulturowa lub Asystent międzykulturowy (AM) to określenie, którego używamy w odniesieniu zarówno do osób zatrudnionych przez dyrekcję szkoły na stanowisku pomocy nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący w oparciu o przepisy oświatowe, jak i wobec osób, które są zatrudniane w szkołach przez organizacje pozarządowe.

Jedynym formalnym wymogiem dotyczącym kompetencji asystentek i asystentów międzykulturowych jest znajomość języka kraju pochodzenia dziecka. Asystentka lub asystent nie muszą posiadać wykształcenia wyższego i/lub pedagogicznego. Przepisy nie określają także wymiaru czasu asystentek i asystentów pracy ani minimalnej liczby dzieci, która uzasadniałaby zatrudnienie asystentki bądź asystenta. Pozostaje to w gestii dyrektorki lub dyrektora szkoły.

Jak zatrudnić pomoc nauczyciela w szkole?
Zakres zadań asystentek i asystentów
Jak efektywnie współpracować z asystentkami i asystentami międzykulturowymi?

Na te i inne pytanie znajdziemy odpowiedź na stronie Projektu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oto podstawowe dokumenty i polecane materiały monograficzne
dla lektorów JPJO
:

men.progr.jp.dla cudzoziemcow

men.ksztalcenie.nieobyw.i.powracajacy

stardardy.egza.jpjo

tl.nalekcj.jpjo.dyrektywy

uczniowie_z_rodzin_migracyjnych_w_szkole